ThaiArcheep.com

ข้อกำหนด & นโยบายส่วนตัว

[box color=”green” icon=”user_green”]
ทาง www.thaiarcheep.com (ไทยอาชีพ) จัดทำเพื่อเป็นสื่อศูนย์รวมอาชีพ ธุรกิจ SMEs ในไทย ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพ ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพการงาน ผ่านช่องทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในรูปแบบออนไลน์ ประชาชน,บุคคลทั่วไปยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์นี้ได้ ตามข้อกำหนดการใช้บริการตามที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงนี้เท่านั้น

การใช้บริการข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ จัดทำโดยทีมงานของเว็บไซต์ โดยการจัดเรียงเนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ ประกอบเป็นสื่อที่สอดคล้องกับการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ thaiarcheep.com ไทยอาชีพ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ของเนื้อหา แหล่งทีมา ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลติดต่อในเว็บไซต์ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผลโยชน์ใดๆ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือการเสนอซื้อเสนอขายใด ๆ ทั้งสิ้น จากการติดต่อค้าขาย บริการต่างๆ ที่เว็บไซต์ได้นำเสนอเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยรูปภาพ เนื้อหา และการเชื่อมโยง หากมีการซื้อขาย ร่วมลงทุน เว็บไซต์มิได้ให้การรับรองความถูกต้องแต่ประการใดจากข้อมูลทั้งหมดนี้ ผู้ใช้บริการโปรดใช้วิจาณญาณทุกครั้งในการตัดสินใจ

ผู้ใช้บริการรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ หากมีกรณีเกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย และมีการดำเนินคดีกันเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายในส่วนต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่เว็บไซต์ทั้งสิ้น

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการให้บริการและจัดการโดยบุคคลที่สาม ทางเว็บไซต์ไทยอาชีพไม่สามารถ ควบคุม กำกับ จัดการดูแลได้ และมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาแต่ประการใด จะไม่รับผิดใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั่วไป

การแสดงความคิดหรือข้อเสนอแนะในการตอบความคิดเห็นต่างๆ อ้างอิงถึงบุคคลที่สาม ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ การใส่ลิงค์ url เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ผิดต่อศีลธรรม กฎหมาย ลิขสิทธิ์ของไทยเท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ทางเว็บไซต์ www.thaiarcheep.com (ไทยอาชีพ) จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหายกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

[/box]