หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) พืชผักทำเงินสร้างรายได้ อีกหนึ่งทางเลือกของชาวเกษตร

37

หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชผักที่มีศักยภาพในการส่งออก มีแนวโน้มในการส่งออกที่ดี โดยเฉพาะการส่งออกผลผลิตสด และยังเป็นพืชผักทางเลือกอีกชนิดหนึ่งของเกษตรการที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยมีการส่งเสริมในรูปแบบครบวงจร เพาะปลูกมากในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี โดยตลาดต่างประเทศที่สำคัญคือ ประเทศญี่ปุ่น รองลงมาได้แก่ ตลาดยุโรป และตลาดในแถบเอเชีย

หน่อไม้ฝรั่ง "asparagus"

เตรียมการเพาะปลูกมีปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์

ควรซื้อเมล็ดพันนธุ์ที่ผลิตมาจากบริษัทเจ้าของพันธุ์ และซื้อกับบริษัทที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะสามารถปลูกได้ ประมาณ 2-4 ไร่ ใช้พื้นที่เพาะกล้าประมาณ 500-600 ตารางเมตร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการผลิตต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อใช้ในการปลูก ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรง ตรงตามพันธุ์ แต่มีข้อควรระวังคือต้องมีการคัดต้นพันธุ์ (Clone) ที่ดีเพื่อนำมาขยายพันธุ์ต่อ

2. การเตรียมแปลงเพาะกล้า

ควรเป็นที่โล่งแจ้ง ใกล้แหล่งน้ำ ไม่มีน้ำท่วมขัง มีความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (PH) ประมาณ 6.5-7.0

ปราศจากวัชพืช ในการเพาะกล้าขนาด 1 ไร่ ให้เตรียมแปลงเพาะขนาด 1×10 เมตร จำนวน 8 แปลง ใส่ปุ๋ยอินทร์จำนวน 30 กิโลกรัม (ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักตามความเหมาะสม) และปูนขาว 1 กิโลกรัมต่อแปลงเพาะคลุกเคล้าให้ทั่ว เกลี่ยดินบนแปลงให้เรียบและให้ไม้ทำร่องลึก 1-2 เซนติเมตร ตามแนวขวางของแปลง แต่ละร่องห่างกันประมาณ 20-25 เซนติเมตร

3. วัสดุปรับปรุงดิน

มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับสภาพดินที่ใช้ในการเพาะกล้า ควรเลือกใช้ดังนี้

 1. ปุ๋ยอินทรีย์
 2. ปูนขาว
 3. สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์กำจัดโรครา
 4. สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์กำจัดแมลงซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ปลูก
 5. แกลบ ฟาง
 6. บัวรดน้ำ
 7. อุปกรณ์การเตรียมแปลง จอบ คราด ไม้ปาดแปลง ไม้ชักร่อง
การเพาะกล้าหน่อไมฝรั่ง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเพาะกล้าหน่อไมฝรั่ง

นำเมล็ดมาหยอดลงในร่องที่เตรียมไว้จุดละ 1 เมล็ด ห่างกันประมาณ 10-15 เซนติเมตร กรณีมีมดหรือแมลงให้โรยทับด้วยปูนขาวบางๆ จากนั้นกลบดินในร่องบางๆ แล้วใช้ฟางคลุมทับบนแปลงหนาพอประมาณ ใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการลดเชื้อราใส่บัวรดน้ำราดให้ทั่ว จากนั้นรดน้ำตามให้ชุ่มระยะแรกๆ ต้องรดน้ำให้บ่อยครั้งอย่าปล่อยให้แปลงแห้งประมาณ 10-15 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอกเปิดฟางออกให้เหลือฟางเพียงบางๆ เพื่อให้ต้นกล้างอกสะดวกในช่วงต้น การให้ปุ๋ยจะต้องให้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

2. การย้ายกล้าหน่อไม้ฝรั่ง

หลังจากที่กล้ามีอายุได้ 4-6 เดือน ต้นกล้าจะมีความแข็งแรงและมีอัตราการรอดตายสูง ก่อนย้ายต้องงดให้น้ำในแปลงกล้า 2 อาทิตย์ เพื่อให้รากมีความเหนียว ก่อนถึงวันกำหนดย้ายกล้า 2-3 วัน ควรให้น้ำเพื่อให้ดินอ่อนตัวและได้ทากรขุดได้ง่าย ควรตัดลำต้นเหนือดินออกโดยเหลือความสูงไว้ประมาณ 15-20 เซนติเมตร ก่อนย้าย 1 วันจะต้องให้น้ำในแปลงปลูกที่เตรียมไว้เพื่อให้ดินมีความชื้นเพียงพอ ใช้ระยะปลูกระหว่างต้นควรห่าง 50 เซนติเมตร และระหว่างแถวควรห่าง 120-150 เซนติเมตร

3. การดูแลรักษา

การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ การให้น้ำต้นกล้าที่ย้ายลงแปลงใหญ่ โดยปกติจะให้น้ำวันเว้นวัน หลังจากกล้าตั้งตัวได้แล้วให้ 3-5 วันต่อครั้ง โดยให้ดูความชื้นในดินประกอบด้วย

การใส่ปุ๋ย ให้ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นปริมาณ 2-3 ตันต่อไร่ พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยเคมีหรือสารสกัดจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่องอีก 3 ระยะคือ

 • ระยะเจริญเติบโต หลังปลูก 1 เดือน
 • ระยะให้ผลผลิตให้ปุ๋ยเพื่อให้หน่อไม้ฝรั่งสมบูรณื ไม่บานเร็ว
 • ระยะฟักตัว

การไว้ต้นแม่เหนือดิน

เมื่อต้นหน่อไม้ฝรั่งมีอายุมากขึ้น บริเวณกอจะแน่น ควรมีการตัดแต่งยอดและแต่งกิ่งแขนงต้นอออกบ้าง

การทำราวค้ำต้น

ควรทำราวค้ำต้น เมื่ออายุประมาณ 4 เดือนหลังย้ายปลูก โดยวัสดุที่ใช้ทำราวต้องแข็งแรง จำนวนชั้นของราวต้องเหมาะสมกับความสูงเพื่อค้ำต้นแม่

การพรวนดิน ในช่วงแรกหลังจากย้ายปลูก ให้ทำการพรวนดินกลบโคน หลังจากนั้น ควรจะทำทุก 3-4 เดือนต่อครั้งพร้อมกับการเติมปุ๋ยอินทรีย์

การพักต้น เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งอย่างต่อเนื่องประมาณ 60 วัน ผลผลิตจะเริ่มลดลงจำเป็นต้องตัดแต่ง และพักต้นไว้ พร้อมงดการเก็บเกี่ยวและการถอนแยกต้นแม่ทิ้งทั้งหมด รอให้งอกต้นใหม่เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน จึงเริ่มทำการเก็บเกี่ยวอีกครั้ง

4. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากย้ายปลูกแล้ว 4-6 เดือน หน่อที่เก็บเกี่ยวได้ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1 เซนติเมตร ในปริมาณ 30% ของจำนวนต้นทั้งหมด ให้ทำการถอน โดยจับบริเวณโคนหน่อที่ติดกับดินในลักษณะที่ถนัดแล้วดึงหน่อขึ้นจากดิน แล้วรีบนำหน่อไม้ฝรั่งวางไว้ในที่ร่ม ไม่ตากแดด และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำความสะอาดโคนหน่อด้วยน้ำสะอาด แล้วนำหน่อไม้ฝรั่งมาเรียงให้ปลายหน่องเสมอกันและตัดส่วนโคนที่ยาวไม่เท่ากันออกด้วยมีดคมๆ หลังจากนั้นให้คัดเกรด แล้วรัดหน่อด้วยหนังยาง เรียงผลผลิตตังยอดหน่อขึ้น เพื่อปกป้องกันหน่องอ บรรจุในตะกร้าพลาสติกที่รองด้วยแป่นฟองน้ำที่สะอาด คลุมด้วยผ้าขาวบางหรือฟองน้ำอีกชั้นด้านบน และขนส่งมายังจุดรวบรวมผลผลิตอย่างรวดเร็ว

ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพ

ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะดังนี้

 1. หน่อตรง ไม่คดงอ หรือแคระแกร็น
 2. ปลายหน่อต้องแน่น ไม่บาน (ไม่มีช่อใบโผล่พ้นกาบหุ้มใบ)
 3. ความยาวของหน่อ 25 เซนติเมตร โดยมีส่วนเขียวไม่น้อยกว่า 19-25 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของการับซื้อผลผลิตของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหน่อไม้ฝรั่งต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานด้วย)
 4. ขนาดของหน่อไม้ฝรั่งแต่ละเกรดมีความสม่ำเสมอ
 5. ต้องสะอาด ปราศจากโรคแมลง

ต้นทุน และผลตอบแทน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีที่ 1 35,000 บาท/ไร่
ผลตอบแทนเฉลี่ย 33,000 บาท/ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีที่ 2 เป็นต้นไป 53,000 บาท/ไร่
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 87,000 บาท/ไร่

แหล่งข้อมูล

กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร

 

37 comments

 1. อ้อย 20 กุมภาพันธ์, 2014 at 10:23 Reply

  ที่หมู่บ้านหนองไผ่น้อย อ.เสิสาง จ.นครราชสีมาค่ะ เพาะเองปลูกเองค่ะเมล็ดพันธ์อยู่ที่กิโลละ 100-200 บาท ตอนนี้ทำเป็นอาชีพหลักเลยค่ะไม่แนะนำปลูกทางภาคเหนือนะค่ะ

  • admin 20 กุมภาพันธ์, 2014 at 12:23 Reply

   ผู้เขียนเองก็อยู่ที่เสิงสางครับ ถ้าผมมีโอกาสว่างกลับบ้าน จะขอไปดูที่ไรหน่อยนะครับ

 2. pathompon 10 กุมภาพันธ์, 2014 at 21:00 Reply

  ทุกวันนี้ปุ๋ยในท้อ​ง​ตลาด​ราคา​ค่อนข้างแพง ทำให้ต้นทุนสูง ปุ๋ยทางใบเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางเลือก การ​ใส่ปุ๋ยที่ไม่แพงเกินไป เราก็จะได้ผลคุ้มทุน
  ท่านใดสนใจปุ๋ยที่จะช่วยลดต้นทุน ติดต่อทาง https://m.facebook.com/profile.php?id=217566215050393
  หรือ 090-6140165 สอบถามได้ครับ

 3. พลตกขั้นเทพ สยามฟิชชิ่งชุมชนนักตกปลา 5 กุมภาพันธ์, 2014 at 09:19 Reply

  อยู่นครศรีธรรมราชปลูกได้ไหมครับ…สนใจอยู่

 4. job 30 มกราคม, 2014 at 18:47 Reply

  อยู่เพชรบูรณ์ สนใจครับอยา
  ลองปลูกดู หาพันธ์ได้ที่ไหนครับ

  • ปราณทิพย์ 5 มีนาคม, 2014 at 14:35 Reply

   เรามีต้นกล้าราคา 5 บาท พร้อมปลูกโทรมาคุยได้ค่ะ 0869233948

 5. Watcharin Wat 9 มกราคม, 2014 at 14:40 Reply

  ถ้าสนใจเขาปลูกกันแถวหล่มสัก แถวอ่างเก็บน้ำห้วยขอยแก่น หรื่อที่อำเภอเมืองก็ที่บ้านพรำ ที่ห้วยใหญ่

 6. ณิชนันท์พร 5 ธันวาคม, 2013 at 11:50 Reply

  สนใจอยากจะปลูกมีที่ดินปลูกข้าวอยู่ ที่ จังหวัดหนองคายสามารถทำได้ไหมและจะติดต่อใครได้ค่ะ

  • เชน 3 มกราคม, 2014 at 13:29 Reply

   กำลังหาคนสนใจปลูกหน่อไม้ฝรั่งอยู่ครับ มีเมล็ดพันธุ์ และรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งราคาดีครับ รบกวนช่วยส่งเบอร์ติดต่อมาที่อีเมลล์ purify_innocent@hotmail.com

  • ปราณทิพย์ 5 มีนาคม, 2014 at 14:36 Reply

   ติดต่อที่เราค่ะ มีต้นกล้า ถุงพร้อมปลูก 5 บาท ค่ะ โทรมาค่ะ 0869233948 พร้อมส่งค่ะ

 7. ดวงกมล สวนทอง 27 พฤศจิกายน, 2013 at 15:57 Reply

  หน่อไม้ฝรั่งขายได้ราคาดี แต่ค่าปุ๋ยค่ายา ต้นทุนสูงมาก
  และต้องดูแลมากกว่าปลูกพืชอื่นหลายเท่า
  ถ้ามีคนดูแลให้ประจำทุกวัน ก็น่าทำจ้า

 8. Ball Phumea 27 พฤศจิกายน, 2013 at 15:45 Reply

  อยากทำเหมือนกันคับ…อยู่เพชรบูรณ์ ปกติที่บ้านพื้นที่ปลูกข้าวโพดกับปลูกพริก

 9. sak sara 21 พฤศจิกายน, 2013 at 04:57 Reply

  เรามีเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งขาย กก.ละ4000ถึง16000 บาทสนใจติดต่อ 0857698638 คุณ สุ โคราช พร้อมแนะนำวิธีการปลูกจากเกษตกรโดยตรง

 10. วิชัย 3 ตุลาคม, 2013 at 09:30 Reply

  สนใจมากครับกำลังศึกษาแต่บ้านอยู่ร้อยเอ็ดติด ยโสธร ชื้อต้นพันธ์ได้ที่ไหน ต้นละเท่าไร ที่สำคัญตลาดรองรับที่ไหน ใครรู้แนะนำหน่อยครับ 089 4283647

 11. องค์ชายน้อย ฮู้ ฮู่ 25 กันยายน, 2013 at 11:42 Reply

  อยู่ อุบลแต่อยากปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้มั่ยครับ และจะหาเมล็ดพันธุ์ได้ที่ไหนครับ. ถ้ามีที่ไหนรบกวดติดต่อกลับ.ด้วยครับ. ที่ Tle 0918355527

 12. สิทธิศักดิ์ 18 กันยายน, 2013 at 10:07 Reply

  สนใจติดต่อ 085-9151734
  เรามีต้นกล้าพันธุ์ วัสดุการจัดการน้ำ อาหารพืช รวมทั้งทีมทีปรึกษา พร้อมตลาดรับ ต้องการสมาชิกปลูกจำนวนมาก

 13. Dow Pinthawornrak 8 กันยายน, 2013 at 16:45 Reply

  สนใจเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งมีขายที่ไหนราคาเท่าไหร่คะ

 14. duyk 30 กรกฎาคม, 2013 at 09:57 Reply

  อยากปลูกครับแต่ไม่รู้มีตลาดไหมครับปลูกแล้วขายไหน เม็ดพันธ์หาได้จากตลากป่าว อยู่ขอนแก่นครับ แถวขอนแก่นมีใครปลูกบ้างครับ

 15. Srichan Klaithin 14 กรกฎาคม, 2013 at 13:46 Reply

  ทางเชียงรายมีสาขาอยู่ไหนบ้างครับอยากศึกษาข้อมูลทางการตลาดครับ

  • Whan NariSsa 11 มิถุนายน, 2013 at 01:29 Reply

   สนใจติดต่อสอบถามแหวนได้นะคะ มีเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งขายอยู่ พร้อมให้คำปรึกษา ค่ะ

   • Vasan 24 ตุลาคม, 2013 at 18:06 Reply

    สนใจมาก. แต่ที่ดินอยู่ลำพูนเป็นดินที่ปลูกข้าวโพดค่อนข้างแข็ง. อยากรู้ว่าดินที่มีจะปลูกได้ป่าวคับ. และขอคำแนะนำเรื่องตลาดด้วยครับ ขอสถานที่ดูงานด้วยครับ

    • admin 24 ตุลาคม, 2013 at 19:19 Reply

     ทางเว็บไซต์ไทยอาชีพเองก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำให้ไปดูสถานที่ปลูกตรงไหนดี ทางผมเองไม่มีความรู้มากในเรื่องนี้ต้องรอผู้รู้มาตอบให้ แต่ที่บ้านผมก็ปลูกกัน นานๆจะกลับไปบ้านครั้งที่โคราช ดินที่ปลูกเป็นดินร่วนนะครับผม

Post a new comment

ว่านมีทั้งความสวยงามและความลึกลับ

ว่าน : บทความดัชนีว่าน

สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพ ที่ติดตามผลงานที่ผมเขียนเกี่ยวกับ อาชีพเกษตรกรรม มาหลายบทความแล้ว สำหรับบทความนี้ผมขอให้เป็นเหมือนกับดัชนี หรือจะเรียกว่าดัชนีบทความก็ได้เหมือนกันที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของว่าน ซึ่งถือว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเรานับถือและเชื่อในอนุภาพที่ประจักษ์มาแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อว่าเพื่อนๆไทยอาชีพที่สนอาจจะอยากจะหาข้อมูลที่ผมได้สรุปมาให้อ่าน เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ที่คนกำลังจะศึกษาเลี้ยงว่าน หรือจะทำอาชีพในการปลูกว่านก็ได้เหมือนกัน นะครับ ว่านมีทั้งความสวยงามและความลึกลับ ว่าน เป็นพืชที่เกิดขึ้นโดยการวิวัฒนาการตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และว่านก็นับว่าเป็นพืชที่มหัศจรรย์ที่สุดยิ่งกว่าพันธุ์ไม้อื่น ๆที่อุดมไปด้วยสรรพคุณนานัปการ รวมทั้งอนุภาพทางใจที่เราเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า ว่านมีอนุภาพในการรักษาโรคที่ยาอื่นรักษาไม่หาย ว่านสามารถสร้างอนุภาพทางเมตตามหานิยมได้ ว่านมีอิทธิฤทธิ์ในเรื่องของการป้องกัน และคงกระพันชาตรี ซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะเป็นจริงได้ก็อยู่ที่ผู้ที่เลี้ยงและผู้ที่ใช้ว่านจะทำตามประเพณีและพิธีกรรมที่ปฏิบัติมาหรือเปล่า ส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีจริง ซึ่งมันอยู่ที่กำลังใจของผู้ที่จะรักษากำลังใจของตัวเองไว้ได้ ...