หน้าแรก : thaiarcheep.com » อาชีพเกษตรกรรม » หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) พืชผักทำเงินสร้างรายได้ อีกหนึ่งทางเลือกของชาวเกษตร

------------------------ Advertisement -----------------------

หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชผักที่มีศักยภาพในการส่งออก มีแนวโน้มในการส่งออกที่ดี โดยเฉพาะการส่งออกผลผลิตสด และยังเป็นพืชผักทางเลือกอีกชนิดหนึ่งของเกษตรการที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยมีการส่งเสริมในรูปแบบครบวงจร เพาะปลูกมากในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี โดยตลาดต่างประเทศที่สำคัญคือ ประเทศญี่ปุ่น รองลงมาได้แก่ ตลาดยุโรป และตลาดในแถบเอเชีย

หน่อไม้ฝรั่ง "asparagus"

เตรียมการเพาะปลูกมีปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์

ควรซื้อเมล็ดพันนธุ์ที่ผลิตมาจากบริษัทเจ้าของพันธุ์ และซื้อกับบริษัทที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะสามารถปลูกได้ ประมาณ 2-4 ไร่ ใช้พื้นที่เพาะกล้าประมาณ 500-600 ตารางเมตร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการผลิตต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อใช้ในการปลูก ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรง ตรงตามพันธุ์ แต่มีข้อควรระวังคือต้องมีการคัดต้นพันธุ์ (Clone) ที่ดีเพื่อนำมาขยายพันธุ์ต่อ

2. การเตรียมแปลงเพาะกล้า

ควรเป็นที่โล่งแจ้ง ใกล้แหล่งน้ำ ไม่มีน้ำท่วมขัง มีความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (PH) ประมาณ 6.5-7.0

ปราศจากวัชพืช ในการเพาะกล้าขนาด 1 ไร่ ให้เตรียมแปลงเพาะขนาด 1×10 เมตร จำนวน 8 แปลง ใส่ปุ๋ยอินทร์จำนวน 30 กิโลกรัม (ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักตามความเหมาะสม) และปูนขาว 1 กิโลกรัมต่อแปลงเพาะคลุกเคล้าให้ทั่ว เกลี่ยดินบนแปลงให้เรียบและให้ไม้ทำร่องลึก 1-2 เซนติเมตร ตามแนวขวางของแปลง แต่ละร่องห่างกันประมาณ 20-25 เซนติเมตร

3. วัสดุปรับปรุงดิน

มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับสภาพดินที่ใช้ในการเพาะกล้า ควรเลือกใช้ดังนี้

 1. ปุ๋ยอินทรีย์
 2. ปูนขาว
 3. สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์กำจัดโรครา
 4. สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์กำจัดแมลงซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ปลูก
 5. แกลบ ฟาง
 6. บัวรดน้ำ
 7. อุปกรณ์การเตรียมแปลง จอบ คราด ไม้ปาดแปลง ไม้ชักร่อง
การเพาะกล้าหน่อไมฝรั่ง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเพาะกล้าหน่อไมฝรั่ง

นำเมล็ดมาหยอดลงในร่องที่เตรียมไว้จุดละ 1 เมล็ด ห่างกันประมาณ 10-15 เซนติเมตร กรณีมีมดหรือแมลงให้โรยทับด้วยปูนขาวบางๆ จากนั้นกลบดินในร่องบางๆ แล้วใช้ฟางคลุมทับบนแปลงหนาพอประมาณ ใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการลดเชื้อราใส่บัวรดน้ำราดให้ทั่ว จากนั้นรดน้ำตามให้ชุ่มระยะแรกๆ ต้องรดน้ำให้บ่อยครั้งอย่าปล่อยให้แปลงแห้งประมาณ 10-15 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอกเปิดฟางออกให้เหลือฟางเพียงบางๆ เพื่อให้ต้นกล้างอกสะดวกในช่วงต้น การให้ปุ๋ยจะต้องให้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

2. การย้ายกล้าหน่อไม้ฝรั่ง

หลังจากที่กล้ามีอายุได้ 4-6 เดือน ต้นกล้าจะมีความแข็งแรงและมีอัตราการรอดตายสูง ก่อนย้ายต้องงดให้น้ำในแปลงกล้า 2 อาทิตย์ เพื่อให้รากมีความเหนียว ก่อนถึงวันกำหนดย้ายกล้า 2-3 วัน ควรให้น้ำเพื่อให้ดินอ่อนตัวและได้ทากรขุดได้ง่าย ควรตัดลำต้นเหนือดินออกโดยเหลือความสูงไว้ประมาณ 15-20 เซนติเมตร ก่อนย้าย 1 วันจะต้องให้น้ำในแปลงปลูกที่เตรียมไว้เพื่อให้ดินมีความชื้นเพียงพอ ใช้ระยะปลูกระหว่างต้นควรห่าง 50 เซนติเมตร และระหว่างแถวควรห่าง 120-150 เซนติเมตร

3. การดูแลรักษา

การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ การให้น้ำต้นกล้าที่ย้ายลงแปลงใหญ่ โดยปกติจะให้น้ำวันเว้นวัน หลังจากกล้าตั้งตัวได้แล้วให้ 3-5 วันต่อครั้ง โดยให้ดูความชื้นในดินประกอบด้วย

การใส่ปุ๋ย ให้ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นปริมาณ 2-3 ตันต่อไร่ พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยเคมีหรือสารสกัดจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่องอีก 3 ระยะคือ

 • ระยะเจริญเติบโต หลังปลูก 1 เดือน
 • ระยะให้ผลผลิตให้ปุ๋ยเพื่อให้หน่อไม้ฝรั่งสมบูรณื ไม่บานเร็ว
 • ระยะฟักตัว

การไว้ต้นแม่เหนือดิน

เมื่อต้นหน่อไม้ฝรั่งมีอายุมากขึ้น บริเวณกอจะแน่น ควรมีการตัดแต่งยอดและแต่งกิ่งแขนงต้นอออกบ้าง

การทำราวค้ำต้น

ควรทำราวค้ำต้น เมื่ออายุประมาณ 4 เดือนหลังย้ายปลูก โดยวัสดุที่ใช้ทำราวต้องแข็งแรง จำนวนชั้นของราวต้องเหมาะสมกับความสูงเพื่อค้ำต้นแม่

การพรวนดิน ในช่วงแรกหลังจากย้ายปลูก ให้ทำการพรวนดินกลบโคน หลังจากนั้น ควรจะทำทุก 3-4 เดือนต่อครั้งพร้อมกับการเติมปุ๋ยอินทรีย์

การพักต้น เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งอย่างต่อเนื่องประมาณ 60 วัน ผลผลิตจะเริ่มลดลงจำเป็นต้องตัดแต่ง และพักต้นไว้ พร้อมงดการเก็บเกี่ยวและการถอนแยกต้นแม่ทิ้งทั้งหมด รอให้งอกต้นใหม่เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน จึงเริ่มทำการเก็บเกี่ยวอีกครั้ง

4. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากย้ายปลูกแล้ว 4-6 เดือน หน่อที่เก็บเกี่ยวได้ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1 เซนติเมตร ในปริมาณ 30% ของจำนวนต้นทั้งหมด ให้ทำการถอน โดยจับบริเวณโคนหน่อที่ติดกับดินในลักษณะที่ถนัดแล้วดึงหน่อขึ้นจากดิน แล้วรีบนำหน่อไม้ฝรั่งวางไว้ในที่ร่ม ไม่ตากแดด และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำความสะอาดโคนหน่อด้วยน้ำสะอาด แล้วนำหน่อไม้ฝรั่งมาเรียงให้ปลายหน่องเสมอกันและตัดส่วนโคนที่ยาวไม่เท่ากันออกด้วยมีดคมๆ หลังจากนั้นให้คัดเกรด แล้วรัดหน่อด้วยหนังยาง เรียงผลผลิตตังยอดหน่อขึ้น เพื่อปกป้องกันหน่องอ บรรจุในตะกร้าพลาสติกที่รองด้วยแป่นฟองน้ำที่สะอาด คลุมด้วยผ้าขาวบางหรือฟองน้ำอีกชั้นด้านบน และขนส่งมายังจุดรวบรวมผลผลิตอย่างรวดเร็ว

ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพ

ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะดังนี้

 1. หน่อตรง ไม่คดงอ หรือแคระแกร็น
 2. ปลายหน่อต้องแน่น ไม่บาน (ไม่มีช่อใบโผล่พ้นกาบหุ้มใบ)
 3. ความยาวของหน่อ 25 เซนติเมตร โดยมีส่วนเขียวไม่น้อยกว่า 19-25 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของการับซื้อผลผลิตของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหน่อไม้ฝรั่งต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานด้วย)
 4. ขนาดของหน่อไม้ฝรั่งแต่ละเกรดมีความสม่ำเสมอ
 5. ต้องสะอาด ปราศจากโรคแมลง

ต้นทุน และผลตอบแทน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีที่ 1 35,000 บาท/ไร่
ผลตอบแทนเฉลี่ย 33,000 บาท/ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีที่ 2 เป็นต้นไป 53,000 บาท/ไร่
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 87,000 บาท/ไร่

แหล่งข้อมูล

กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร

 

คำค้นหา : , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Bookmark the permalink.
บทความที่คุณอาจสนใจ
คนยุคใหม่ ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง
คุณพร้อมรับกับโอกาสแค่ไหน
แฟรนไชส์ Dezato Roll Cafe เค้กโรลเพ้นลาย
แฟรนไชส์น้ำคลอโรฟิลล์
แฟรนไชส์ โรตี ป๋าอรรถ
แฟรนไซส์ HoneyBall
แฟรนไชส์จั๊บญวน แม่พลอย
แฟรนไชส์ อัลฟ่ากราฟฟิคส์
แฟรนไชส์ โชติดล สบู่สวยที่สุดในโลก
ซาลาเปา น่ากินอร่อยๆ
ข้าวเหนียวหน้าหมู
ทำธุรกิจออนไลน์กับเวปขายสินค้า
About the Author

37 ความคิดเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมการสนทนานี้ได้ฟรีด้านล่าง

 1. อ้อย กุมภาพันธ์ 20, 2014 at 10:23 - Reply

  ที่หมู่บ้านหนองไผ่น้อย อ.เสิสาง จ.นครราชสีมาค่ะ เพาะเองปลูกเองค่ะเมล็ดพันธ์อยู่ที่กิโลละ 100-200 บาท ตอนนี้ทำเป็นอาชีพหลักเลยค่ะไม่แนะนำปลูกทางภาคเหนือนะค่ะ

  • admin กุมภาพันธ์ 20, 2014 at 12:23 - Reply

   ผู้เขียนเองก็อยู่ที่เสิงสางครับ ถ้าผมมีโอกาสว่างกลับบ้าน จะขอไปดูที่ไรหน่อยนะครับ

 2. อ้อย กุมภาพันธ์ 20, 2014 at 10:16 - Reply

  ตอนนี้ทำไมหน่อไม้ฝรั่งที่บ้าน(อ.เสิงสาง)ราคาตกมากค่ะตกลงมา40% เลยค่ะ

 3. pathompon กุมภาพันธ์ 10, 2014 at 21:00 - Reply

  ทุกวันนี้ปุ๋ยในท้อ​ง​ตลาด​ราคา​ค่อนข้างแพง ทำให้ต้นทุนสูง ปุ๋ยทางใบเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางเลือก การ​ใส่ปุ๋ยที่ไม่แพงเกินไป เราก็จะได้ผลคุ้มทุน
  ท่านใดสนใจปุ๋ยที่จะช่วยลดต้นทุน ติดต่อทาง https://m.facebook.com/profile.php?id=217566215050393
  หรือ 090-6140165 สอบถามได้ครับ

 4. พลตกขั้นเทพ สยามฟิชชิ่งชุมชนนักตกปลา กุมภาพันธ์ 5, 2014 at 09:19 - Reply

  อยู่นครศรีธรรมราชปลูกได้ไหมครับ…สนใจอยู่

 5. Pichit Piraban กุมภาพันธ์ 2, 2014 at 15:13 - Reply

  เชียงรายปลูกได้มั้ยครับ

 6. job มกราคม 30, 2014 at 18:47 - Reply

  อยู่เพชรบูรณ์ สนใจครับอยา
  ลองปลูกดู หาพันธ์ได้ที่ไหนครับ

  • ปราณทิพย์ มีนาคม 5, 2014 at 14:35 - Reply

   เรามีต้นกล้าราคา 5 บาท พร้อมปลูกโทรมาคุยได้ค่ะ 0869233948

 7. Watcharin Wat มกราคม 9, 2014 at 14:40 - Reply

  ถ้าสนใจเขาปลูกกันแถวหล่มสัก แถวอ่างเก็บน้ำห้วยขอยแก่น หรื่อที่อำเภอเมืองก็ที่บ้านพรำ ที่ห้วยใหญ่

 8. ณิชนันท์พร ธันวาคม 5, 2013 at 11:50 - Reply

  สนใจอยากจะปลูกมีที่ดินปลูกข้าวอยู่ ที่ จังหวัดหนองคายสามารถทำได้ไหมและจะติดต่อใครได้ค่ะ

  • เชน มกราคม 3, 2014 at 13:29 - Reply

   กำลังหาคนสนใจปลูกหน่อไม้ฝรั่งอยู่ครับ มีเมล็ดพันธุ์ และรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งราคาดีครับ รบกวนช่วยส่งเบอร์ติดต่อมาที่อีเมลล์ purify_innocent@hotmail.com

  • ปราณทิพย์ มีนาคม 5, 2014 at 14:36 - Reply

   ติดต่อที่เราค่ะ มีต้นกล้า ถุงพร้อมปลูก 5 บาท ค่ะ โทรมาค่ะ 0869233948 พร้อมส่งค่ะ

 9. เจษ ธันวาคม 3, 2013 at 14:48 - Reply

  มีเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งขาย อยู่ร้อยเอ็ด สนใจติดต่อ 089-8442-476

 10. ดวงกมล สวนทอง พฤศจิกายน 27, 2013 at 15:57 - Reply

  หน่อไม้ฝรั่งขายได้ราคาดี แต่ค่าปุ๋ยค่ายา ต้นทุนสูงมาก
  และต้องดูแลมากกว่าปลูกพืชอื่นหลายเท่า
  ถ้ามีคนดูแลให้ประจำทุกวัน ก็น่าทำจ้า

 11. Ball Phumea พฤศจิกายน 27, 2013 at 15:45 - Reply

  อยากทำเหมือนกันคับ…อยู่เพชรบูรณ์ ปกติที่บ้านพื้นที่ปลูกข้าวโพดกับปลูกพริก

 12. sak sara พฤศจิกายน 21, 2013 at 04:57 - Reply

  เรามีเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งขาย กก.ละ4000ถึง16000 บาทสนใจติดต่อ 0857698638 คุณ สุ โคราช พร้อมแนะนำวิธีการปลูกจากเกษตกรโดยตรง

 13. วิชัย ตุลาคม 3, 2013 at 09:30 - Reply

  สนใจมากครับกำลังศึกษาแต่บ้านอยู่ร้อยเอ็ดติด ยโสธร ชื้อต้นพันธ์ได้ที่ไหน ต้นละเท่าไร ที่สำคัญตลาดรองรับที่ไหน ใครรู้แนะนำหน่อยครับ 089 4283647

 14. องค์ชายน้อย ฮู้ ฮู่ กันยายน 25, 2013 at 11:42 - Reply

  อยู่ อุบลแต่อยากปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้มั่ยครับ และจะหาเมล็ดพันธุ์ได้ที่ไหนครับ. ถ้ามีที่ไหนรบกวดติดต่อกลับ.ด้วยครับ. ที่ Tle 0918355527

 15. Pex Nate กันยายน 18, 2013 at 07:00 - Reply

  แนะนำเพจคนที่ทำหน่อไม้ฝรั่งคุยกันครับ https://www.facebook.com/ThurkicPlukHnxMiFrangThaCringLngmuxXeng?ref=hl

 16. สิทธิศักดิ์ กันยายน 18, 2013 at 10:07 - Reply

  สนใจติดต่อ 085-9151734
  เรามีต้นกล้าพันธุ์ วัสดุการจัดการน้ำ อาหารพืช รวมทั้งทีมทีปรึกษา พร้อมตลาดรับ ต้องการสมาชิกปลูกจำนวนมาก

 17. Dow Pinthawornrak กันยายน 8, 2013 at 16:45 - Reply

  สนใจเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งมีขายที่ไหนราคาเท่าไหร่คะ

 18. ฐิตารีย์ สิงหาคม 14, 2013 at 10:19 - Reply

  ขอรายละเอียดการเริ่มต้น และ เมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะ

 19. นางสาวจริงใจ กรกฎาคม 30, 2013 at 21:02 - Reply

  น่าสนใจมากคะ

 20. duyk กรกฎาคม 30, 2013 at 09:57 - Reply

  อยากปลูกครับแต่ไม่รู้มีตลาดไหมครับปลูกแล้วขายไหน เม็ดพันธ์หาได้จากตลากป่าว อยู่ขอนแก่นครับ แถวขอนแก่นมีใครปลูกบ้างครับ

 21. นันทนา ตีระภักดิ์ กรกฎาคม 30, 2013 at 08:39 - Reply

  เมล็ดพันธ์จำหน่ายยังไงค่ะ

 22. Asdaf Asdasda กรกฎาคม 30, 2013 at 02:42 - Reply

  เขาสั่งเมล็ดพันธุ์กันที่ไหนค่ะ

 23. ข้าว นึ่ง กรกฎาคม 28, 2013 at 08:39 - Reply

  สภาพดินที่หน่อไม้ฝรั่ขึ้นได้ดีสภาพดินเป็นอย่างไรคะ

 24. Srichan Klaithin กรกฎาคม 14, 2013 at 13:46 - Reply

  ทางเชียงรายมีสาขาอยู่ไหนบ้างครับอยากศึกษาข้อมูลทางการตลาดครับ

 25. กรานต์ ตุลย์ ต่าย มิถุนายน 10, 2013 at 04:33 - Reply

  สนใจอยากปลูกหน่อไม้ฝรั่งครับ

  • Whan NariSsa มิถุนายน 11, 2013 at 01:29 - Reply

   สนใจติดต่อสอบถามแหวนได้นะคะ มีเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งขายอยู่ พร้อมให้คำปรึกษา ค่ะ

   • Vasan ตุลาคม 24, 2013 at 18:06 - Reply

    สนใจมาก. แต่ที่ดินอยู่ลำพูนเป็นดินที่ปลูกข้าวโพดค่อนข้างแข็ง. อยากรู้ว่าดินที่มีจะปลูกได้ป่าวคับ. และขอคำแนะนำเรื่องตลาดด้วยครับ ขอสถานที่ดูงานด้วยครับ

    • admin ตุลาคม 24, 2013 at 19:19 - Reply

     ทางเว็บไซต์ไทยอาชีพเองก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำให้ไปดูสถานที่ปลูกตรงไหนดี ทางผมเองไม่มีความรู้มากในเรื่องนี้ต้องรอผู้รู้มาตอบให้ แต่ที่บ้านผมก็ปลูกกัน นานๆจะกลับไปบ้านครั้งที่โคราช ดินที่ปลูกเป็นดินร่วนนะครับผม

 26. อำนวย โรจนอุดมพร พฤษภาคม 27, 2013 at 23:23 - Reply

  น่าสนใจ ครับ ตลาดอยู่ที่ไหน ส่งขายอย่างไร บอกด้วย

  • นายวีนัส วงศ์ขัติย์ พฤษภาคม 28, 2013 at 00:01 - Reply

   ติดต่อปลาได้ยังโทรกลับ….086-4286434 ด่วน

  • Whan NariSsa พฤษภาคม 29, 2013 at 07:11 - Reply

   ถ้าสนใจปลูก ทางเรามีเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งอยู่นะคะ

  • รา่มบริรักษ์ พะเยา พฤษภาคม 31, 2013 at 04:49 - Reply

   สนใจอยากปลูกค่ะ มีเมล็ด แจกเหรอคะหรือต้องซื้อ

  • Whan NariSsa มิถุนายน 11, 2013 at 01:32 - Reply

   ทางเรามีเมล็ดพันธุ์ขายอยู่ค่ะ พันธุ์บล๊อกอิมพรู๊ฟค่ะ

แสดงความคิดเห็น