คำค้น: ตลาดกุ้งก้ามแดง

กุ้งก้ามแดง สัตว์น้ำทางเลือกของเกษตรกร

กุ้งก้ามแดง สัตว์น้ำทางเลือกของเกษตรกร

10 January 2016
                การทำเกษตรนั้นเราจำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันทำ การทำเกษตรเพียงคนเดียวส่วนมากแล้วจะไปได้ไม่ค่อยไกล เนื่องจากการทำเกษตรจำเป็นต้องมีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดกันนอกจากนั้นการรวมกลุ่มกันนั้นจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพราะทุกคนในกลุ่มจะช่วยกัน สามัคคีกัน และที่สำคัญเมื่อเกษตรกรรวมกลุ่มกันแล้วก็สามารถมีอำนาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง หรืออาจจะสามารถติดต่อกับลูกค้าโดยตรงได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภาพของผลผลิตก็ต้องได้คุณภาพด้วยเหมือนกัน