คำค้น: บัวกระถาง

คิดต่าง บัวกระถางเงินล้าน

คิดต่าง บัวกระถางเงินล้าน

10 January 2016
                การทำเกาตรนั้นถ้าทำเกษตรแบบตามกันก็จะพบกับปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำเนื่องจากเวลาและระยเวลาในการปลูกจะเป็นช่วงเดียวกัน เมื่อผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวพร้อมกันทำให้สินค้าทางการเกษตรมีล้นตลาด ล้นความต้องการ เป้นสาเหตุให้ราคาของพืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูนั้นตกต่ำลง แต่ถ้าปลูกนอกฤดูก็จะใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการปลูกพืชในฤดู ก็เหมือนกับการทำไม้ดอกไม้ประดับขาย คนส่วนใหญ่เมื่อเห็นไม้ดอกไม้ประดับต้นหนึ่งมีราคาสูงก็พยายามทำต้นไม้ดอกไม้ประดับชนิดนั้นขายซึ่งราคาต่อต้นที่สูง