คำค้น: ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด

แฟรนไซส์ ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด

แฟรนไซส์ ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด

4 June 2014
ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ดเปิด หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรคณิตศาสตร์, หลักสูตรไอคิดส์ แฟรนไซส์ ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ดเป็นธุรกิจการศึกษาของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น ผู้ประกอบกิจการร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา และการแข่งขันของประเทศ เพื่อใช้หลักสูตรดังกล่าวนั้น ในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของเด็กไทยให้เก่งขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้