คำค้น: หุ่นยนต์โรโบมายด์

แฟรนไซส์ ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์

แฟรนไซส์ ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์

4 June 2014
แฟรนไซส์ ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์ เป็นสถบันการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ โดยที่จะเปิดในการสอนเด็กๆได้มีจิตนาการและการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับเด็กวัย 4 -12 ปี โดยมุ่งเน้นทักษะการลงมือทำการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะการทำงานเป็นทีมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยบริษัทเลโก้สำหรับรุ่นหุ่นยนต์โดยเฉพาะ ‘Lego MINDSTORM’ ทางศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์ได้ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและความเชื่อถือเป็นสำคัญ จึงมีระบบพัฒนาโค้ช