คำค้น: เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรปราณีต ไร่ครึ่ง สร้างรายได้ครึ่งแสน

เกษตรปราณีต ไร่ครึ่ง สร้างรายได้ครึ่งแสน

18 December 2015
                ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกที่มีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีท้องฟ้า น้ำ ภูมิอากาศ และทุกๆ อย่างเหมาะสมที่สุดในการทำการเกษตรดังคำที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว แต่ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างแน่นอนที่ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่จนทุกวันนี้
1 ไร่ 1 แสน เป็นจริงได้

1 ไร่ 1 แสน เป็นจริงได้

15 December 2015
                ความโชคดีของคนไทยก็คือมีพ่อหลวงที่ห่วงใยประชาชนและค่อยดูแลประชาชนอยู่เสมอ ด้วยการแนะนำเกษตรให้หันกลับมาจากการทำเกษตรเพื่อทุนนิยมที่จะต้องปลูกพืชอย่างเดียวที่ละมาก ๆมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานที่จะปลูกพืชหลายอย่างช่วยเกื้อหนุนกัน ทฤษฎีนี้เรียกว่า ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่พ่อหลวงของเราท่านทรงทำแล้วประสบความสำเร็จจริง จึงมีการแนะนำให้เกษตรกรทำตามท่าน