ThaiArcheep.com

กุ้งก้ามแดง สัตว์น้ำทางเลือกของเกษตรกร

                การทำเกษตรนั้นเราจำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันทำ การทำเกษตรเพียงคนเดียวส่วนมากแล้วจะไปได้ไม่ค่อยไกล เนื่องจากการทำเกษตรจำเป็นต้องมีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดกันนอกจากนั้นการรวมกลุ่มกันนั้นจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพราะทุกคนในกลุ่มจะช่วยกัน สามัคคีกัน และที่สำคัญเมื่อเกษตรกรรวมกลุ่มกันแล้วก็สามารถมีอำนาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง หรืออาจจะสามารถติดต่อกับลูกค้าโดยตรงได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภาพของผลผลิตก็ต้องได้คุณภาพด้วยเหมือนกัน

1กุ้งก้ามแดง เป็นสัตว์จากต่างประเทศ

กุ้งก้ามแดง เป็นสัตว์จากต่างประเทศแต่สามารถเลี้ยงในไทยได้

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/164736

เหมือนกับเกษตรกรชาวสระแก้ว ที่มีอาชีพทำนาได้รวมกลุ่มกันคิด และช่วยกันในเรื่องของภาระหนี้สะสมจากการทำนาซึ่งทุกคนที่ทำนาต่างประสบปัญหานี้กันทั้งนั้นทำให้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งในกลุ่มเกษตรกรชาวสระแก้วนี้ได้รวมกลุ่มกันเลี้ยง กุ้งก้ามแดง สืบเนื่องมาจากราคาของกุ้งก้ามแดงมีราคาดีตกอยู่ที่ 500 บาทต่อกิโลกรัม และกุ้งก้ามแดงเป็นสินค้าระดับบนมีความต้องการอย่างสม่ำเสมอ2ราคาต่อกิโลกรัมของกุ้งก้าม

ราคาต่อกิโลกรัมของกุ้งก้ามแดงมีราคาที่สูงมาก

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/164736

ซึ่งวิธีการเลี้ยง กุ้งก้ามแดง ของเกษตรกรกลุ่มนี้ได้เรียนรู้จากโครงการตามแนวพระราชดำริด้วยการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงให้สามารถเข้ากับะรรมชาติอย่างสมดุลได้ ซึ่งการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงด้วยวิธีนี้จะช่วยลดปัญหาในการระบาดของโรคกุ้งได้เป็นอย่างดี เพราะการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแนวอุตสาหกรรมนั้นจะเน้นในเรื่องของอาหารที่ให้กุ้งกินในปริมาณที่มาก ทำให้คุณภาพในบริเวณที่เลี้ยงเสื่อมโทรมลงไป ซึ่งเป็นผลให้เชื้อโรคต่าง ๆมีการพัฒนาสายพันธุ์และรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย3การรวมกลุ่มในการเลี้ยงกุ้งก้าม

การรวมกลุ่มในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นทางรอดของเกษตรกร

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/164736

การเลี้ยง กุ้งก้ามแดง ในนานั้นจะเน้นเรื่องของหลักการธรรมชาติเป็นหลักให้อาหารเพียงเล็กน้อย ให้กุ้งหาอาหารภายในท้องนา เมื่อกุ้งก้ามแดงถ่ายออกมา ขี้เหล่านั้นก็จะกลับกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นการเกื้อหนุนตามหลักธรรมชาติจริง ๆโดยเกษตรกรกลุ่มนี้เริ่มรวมตัวกันเลี้ยงกุ้งด้วยการเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง ด้วยการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ออกมาผสมพันธุ์กัน ภายใน 1 ปีกุ้งสามารถวางไข่ได้ 3 รอบ4การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนั้นไม่ยากเพียงแต่ต้องเลี้ยงให้สมดุลกับธรรมชาติ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/164736

เมื่อกุ้งติดไข่แล้วจะทำการแยกกุ้งตัวเมียไว้ในตระกร้าที่เตรียมไว้ โดบระยะเวลาในการฟักไข่จนกลายเป็นตัวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 ถึง 45 วัน ลูกกุ้งก็จะกลายเป็นตัว สาเหตุที่ต้องนำแม่พันธุ์ไว้ในตระกร้าก็เพื่อกันไม่ให้แม่กุ้งกินลูกกุ้งนั้นเอง5กุ้งก้ามแดงสามารถเลี้ยง

กุ้งก้ามแดงสามารถเลี้ยงในท้องนาได้

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/164736

หลังจากนั้นก็นำลูก กุ้งก้ามแดง ที่แข็งแรงไปใส่ในบ่ออนุบาลที่อยู่ในท้องนา เลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 45 วันกุ้งจะมีขนาดประมาณ1 นิ้ว ให้ทำการคัดแยกกุ้งออกเป็นขนาดโดยเริ่มจาก 1 นิ้ว ไปจน 3 นิ้ว เมื่อคัดแยกเสร็จแล้วก็นำไปปล่อยในนาข้าวที่ต้นข้าวมีอายุประมาณ 45 วัน เลี้ยงกุ้งในนาข้าวต่อไปอีก 4 เดือนก็สามารถจับขายได้แล้ว ในนาข้าวนั้นเกษตรจะเลี้ยงกุ้งให้อยู่ในคอนโดกุ้งซึ่งผลิตเองได้จากขวดพลาสติกเป็นชั้น ๆให้กุ้งหลบภัย โดยกุ้งก้ามแดงมีราคาต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 500 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะเป็นโรงแรมและร้านอาหารนั้นเอง6การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในท้อง

การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในท้องนาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/164736