ThaiArcheep.com

ข้าวโพดฝักอ่อน ผักอุตสาหกรรม

        ตอนนี้กระแสการปลูกพืชแบบไร้สารพิษกำลังได้รับความนิยมและเริ่มมีผลสำเร็จจากการพิสูจน์ในแปลงทดลองและจากเกษตรกรที่นำหลักการปลูกพืชแบบไร้สารพิษไปใช้ แม้ว่าผลผลิตจะได้ไม่สวยเท่ากับการใช้สารเคมี แต่ราคาพืชที่ปลอดสารพิษนั้นสูงกว่าพืชที่ใช้สารเคมีอย่างมาก

ซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาสนใจการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ หนึ่งในพืชที่ใช้สารเคมีมากที่สุดก็คือข้าวโพด ซึ่งข้าวโพดแบ่งได้เป็น 3 อย่างด้วยกันคือ

  1. ข้าวโพดหวาน
  2. ข้าวโพดอาหารสัตว์
  3. ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพด เป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่าง เป็นได้ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก  ซึ่งวันนี้ อาชีพเกษตรกรรม ของผมจะพูดถึงการปลูกข้าวโพดแต่ละชนิดโดยเริ่มจากข้าวโพดหวานก่อนซึ่งเป็นข้าวโพดคนกิน ต่อมาก็ข้าวโพดอาหารสัตว์ สุดท้ายก็ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อน ผักอุตสาหกรรมข้าวโพดฝักอ่อน ผักอุตสาหกรรม

ข้าวโพดฝักอ่อน

ผมเชื่อว่าเพื่อนๆไทยอาชีพต้องเคยดินข้าวโพดฝักอ่อนกันมาบ้างแล้ว ข้าวโพดฝักอ่อน นั้นสามารถใช้ได้ทั้งข้าวโพดอาหารสัตว์ และข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตของข้าวโพดซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกก็แบ่งได้ดังนี้คือ

พันธุ์ผสมเปิดต่างๆ ได้แก่ สุวรรณ 1 สุวรรณ 2 สุวรรณ 3 รังสิต 1 และเชียงใหม่ 90 ซึ่งเป็นพันธุ์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพันธุ์ข้าวโพดหวานแล้ว พันธุ์สุวรรณ 1, 2, 3 ต่างเป็นพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้ในการผลิตเป็นข้าวโพดไร่ มีข้อดีคือ มีความต้านทานโรคราน้ำค้าง การเจริญเติบโตและปรับตัวดี และเมล็ดพันธุ์มีราคาถูก แต่มีข้อควรระวังคือ ฝักอ่อนจะโตเร็วควรเก็บเกี่ยวฝักอ่อนในระยะที่เหมาะสม มิฉะนั้นจะทำให้ฝักอ่อนมีขนาดโตเกินมาตรฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการ

พันธุ์ลูกผสมของทางราชการและบริษัทเอกชนต่างๆ พันธุ์ข้าวโพดอ่อนเหล่านี้มีข้อดี คือ มีความสม่ำเสมอของทรงต้น และอายุเก็บเกี่ยวตลอดจนจำนวนฝักอ่อนได้มาตรฐานสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด ทั้งนี้ ต้องมีการดูแลรักษาที่ดีด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม แม้ว่าเมล็ดจะมีราคาสูงก็ตาม แต่ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ในปัจจุบันนั้นต้องการ การผลิตที่แน่นอนเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งต้องคำนึงถึงคุณภาพ ความสม่ำเสมอของผลผลิต และปัญหาค่าแรงงานการเก็บเกี่ยวที่สูง ซึ่งการใช้พันธุ์ลูกผสมนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเกษตรกรที่จะปลูกเพื่อป้อนโรงงาน

ลักษณะข้าวโพดฝักอ่อนลักษณะข้าวโพดฝักอ่อน

วิธีการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

สิ่งแรกก็จะต้องเตรียมดินด้วยการนำปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอมผสมลงไปในแปลงปลูกก่อนที่จะทำการไถ่กลบหมักวัสดุธาตุที่ย่อยสลายได้ในดิน ทิ้งไว้ประมาณ 7 วันถึงทำร่องปลูกข้าวโพด หลังจากปลูกเสร็จก็รดน้ำตาทันทีซึ่งวิธีรดน้ำข้าวโพดนั้นให้รดเข้าไปในร่องข้าวโพดซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด

การดูแลข้าวโพดฝักอ่อนนั่นก็เหมือนกับการปลูกข้าวโพดทั่วไปการดูแลข้าวโพดฝักอ่อนนั่นก็เหมือนกับการปลูกข้าวโพดทั่วไป

การเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อน

ตั้งแต่วันปลูกถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ 45-50 วัน และมีช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพียง 7-10 วัน ดังนั้น ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวฝักอ่อนหมดจะใช้เวลาเพียง 60-70 วันเท่านั้น เกษตรกรสามารถปลูกได้ปีละ 4-5 ครั้ง โดย ข้าวโพดฟักอ่อน นั้นเป็นผักอุตสาหกรรมและส่งออกที่สำคัญของประเทศ การส่งออกมีทั้งการแปรรูปบรรจุกระป๋อง การส่งออกฝักสด และการแช่แข็ง ทำให้เป็นที่น่าจับตามองอย่างมากสำหรับการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนนั้นก็คือคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และปริมาณของผลผลิตที่แน่นอน

ข้าวโพดฝักอ่อน ในอุตสาหกรรมข้าวโพดฝักอ่อน ในอุตสาหกรรม