ThaiArcheep.com

ถั่วอะซูกิ พืชในเขตหนาวที่ปลูกในพื้นที่สูงของไทยได้

ถ้าจะกล่าวถึง ถั่วอะซูกิ เราเชื่อว่าคงจะมีน้อยคนที่รู้จักมัน เพราะเนื่องจากมันเป็นถั่วที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่น ไม่ได้มีถิ่นกำเนินอยู่ในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งแต่ดั้งแต่เดิมถั่วอะซูกิเป็นพืชพื้นถิ่นของจีนและต่อมาได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่น เพราะชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคขนมที่ทำมาจากแป้งถั่วที่แปรรูปมาจากถั่วอะซูกิ ส่วนชาวจีนยังนิยมที่จะนำเอาถั่วอะซูกิมาใช้ทำใส้ขนมไหว้พระจันทร์ แต่ในไทยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร   

ถั่วอะซูกิเป็นที่

ถั่วอะซูกิเป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น

                ถั่วอะซูกิ อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ซึ่งมีส่วนประกอบของ กรดอะมีโนหลายชนิด ได้แก่ Lysine, Methionine, Crysteine, Phenyla lanine, Lyrosine และ Tryptophan ส่วนไขมันเป็นไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน และไขมันอิ่มตัวปริมาณ 0.191 กรัม ในถั่วอะซูกิ ยังมีสาร Omega-3 อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีวิตามิน เอ บี 1 บี 2 บี 6บี 12 ซี ดี อี เค และแร่ธาตุที่สำคัญ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสังกะสี เป็นต้น ซึ่งนั่นก็ทำให้มันเป็นพืชเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจทั้งในการบริโภคและการผลิตเพื่อจำหน่าย เพราะถั่วชนิดนี้น่าจะมีอนาคตทางด้านการตลาดที่สดใสอย่างแน่นอน ลักษณะของเมล็ด

ลักษณะของเมล็ดถั่วอะซูกิ

วิธีการปลูกถั่วอะซูกิ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูก ถั่วอะซูกิ นั้นควรเป็นดินร่วนเหนียว มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์สูงระดับความเป็นกรด-เบส(pH) เท่ากับ 6.0-6.8 พื้นที่ปลูกควรมีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 600-1,200 เมตร ในช่วงการเจริญเติบโตควรมีปริมาณน้ำเพียงพอโดยเฉพาะในระยะการออกดอก ติดฝัก อุณหภูมิในช่วงฤดูปลูกประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส การเตรียมเมล็ดพันธุ์  จะใช้เมล็ดถั่วอะซูกิพันธุ์อีรีโมะ ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่า 90 % อัตราที่ใช้ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ ควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา เช่น เบนเลท โอดี อัตรา 100 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 8 กิโลกรัม และคลุกไรโซเบียม อัตรา 250 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 8 กิโลกรัม และคลุกด้วยสารเคมีป้องกันหนอนเจาะลำต้นถั่ว เช่น พอสซ์ 25 ST อัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 8 กิโลกรัม ส่วนการกำหนดวันปลูกถั่วอะซูกินั้นเนื่องจากมันเป็นพืชที่ต้องการอากาศหนาวเย็นในช่วงระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวโดยมีอุณหภูมิประมาณ 12-25 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการกำหนดวันปลูกก่อนอุณหภูมิต่ำ 15-20 องศาเซลเซียส ประมาณ 40-45 วัน จากการศึกษาที่ผ่านมา ระยะปลูกถั่วอะซูกิที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงต้นเดือนกันยายน ถึง กลางเดือนกันยายน (1 ก.ย.-15 ก.ย.)

การเตรียมแปลงปลูก ให้ทำความสะอาดพื้นที่โดยการกำจัดวัชพืช ถ้าดินมีค่า pH ต่ำ ควรหว่านปูนขาว ไถหรือขุดดินลึก 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ 5-7 วัน ขึ้นแปลงโดยขุดดินข้างๆ แปลงทำเป็นร่องระบายน้ำขนาดหน้ากว้าง 3 เมตร เจาะร่องหรือทำหลุม ระยะห่างระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร ลึก 8-10 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 15 เซนติเมตร และในการปลูกให้หว่านปุ๋ยเคมีลงร่อง ในอัตรา 25 กก./ไร่ แล้วเกลี่ยดินคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนหยอดเมล็ดเพื่อป้องกันเมล็ดถั่วสัมผัสกับปุ๋ย ซึ่งจะทำให้เมล็ดเน่าสูญเสียการงอกได้ หยอดเมล็ดลงร่องที่เตรียมไว้ มีระยะห่างระหว่างหลุม 10 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 2-3 เมล็ด ให้เมล็ดอยู่ในระดับความลึก 3-5 เซนติเมตร ซึ่งจะใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ และเกลี่ยดินกลบเมล็ดที่หยอดลงไป อย่าให้ดินแน่นเกินไป และในเรื่องการเก็บเกี่ยวควรเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม เมื่อถั่วมีการสุกแก่ประมาณ 70 % หรือถั่วมีอายุ 80-100 วัน โดยตัดหรือเกี่ยวต้นถั่วผึ่งไว้ในที่ร่ม 2-3 วัน แล้ทำการนวดให้เมล็ดมีความชื้น 14-17 % และอย่าให้เมล็ดโดนแดด จากนั้นทำความสะอาดเมล็ดโดยแยกสิ่งเจือปนออกแล้วทำการบรรจุกระสอบ ถั่วอะซูกินี้จะให้ผลผลิตประมาณ 180-250 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงปลูกถั่วอะซูกิ

แปลงปลูกถั่วอะซูกิดูเขียวชอุ่มไปทั่วบริเวณ

การให้น้ำนั้นหากการปลูกเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดระยะการเพาะปลูกก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำแก่ต้นถั่ว แต่หากปลูกนอกฤดูฝนหรือปลูกในพื้นที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของพืชต้องมีการให้น้ำแก่ถั่ว โดยปล่อยเข้าตามร่องแปลงเป็นช่วงๆ ประมาณ 7-10 วันต่อครั้ง การใส่ปุ๋ยควรให้ปุ๋ยเคมี สูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 15-15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกใส่รองก้นหลุมเกลี่ยดินก่อนกลบเมล็ด ควรมีดินกั้นไม่ให้เมล็ดสัมผัสกับปุ๋ยประมาณ 3-5 เซนติเมตร และใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง เมื่อถั่วมีอายุได้ประมาณ 30 วัน ในอัตรา 25 กก./ไร่ และการป้องกันกำจัดวัชพืชนั้นครั้งที่ 1 ก่อนการปลูก การไถหรือขุดดิน ครั้งที่ 2 เมื่อถั่วอายุได้ประมาณ 20-25 วันหลังปลูก ก่อนการใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง และครั้งที่ 3  เมื่อถั่วอายุได้ 50-60 วันหลังปลูก ส่วนโรคแมลงและการป้องกันกำจัดโรคนั้น โรคที่พบส่วนมากจะเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด โดยจะแสดงอาการในช่วงกลางการเจริญเติบโต ดังนั้นควรคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนปลูกและหากพบการระบาดของโรคควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคตามอาการของโรคที่พบและแมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นพวกหนอนเจาะลำต้นและหนอนทำลายในช่วงออกดอกและฝักอ่อนสามารถฉีดพ่นสารเคมีเมื่อตรวจพบการระบาดในแปลง ขนมที่ทำมาจากถั่วอะซู

ขนมที่ทำมาจากถั่วอะซูกิช่างน่ากินไม่น้อย

ถึงแม้ว่าถั่วอะซูกิจะยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ในประเทศไทยของเราแต่ในต่างประเทศมีความนิยมในการบริโภคถั่วอะซูกิเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรหากเกษตรกรของบ้านเราอยากที่จะทำการเพาะปลูกถั่วอะซูกิเพื่อการส่งออก และไม่แน่ว่าในอนาคตถั่วอะซูกิอาจจะมีความนิยมมากขึ้นในประเทศไทยก็เป็นได้ เพราะมันก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นธัญพืชเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจเช่นกัน  ถั่วอะซูกิอุดมไปด้วยสารอาหาร

ถั่วอะซูกิอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น ขนมปังไส้ถั่วอะซูกิเป็น

ขนมปังไส้ถั่วอะซูกิเป็นที่นิยมมากมรประเทศญี่ปุ่น