ThaiArcheep.com

นักอัญมณีศาสตร์ อาชีพใหม่ที่น่าจับตา

นักอัญมณีศาสตร์  อาชีพนี้นั้นยังใหม่สำหรับบ้านเรา แต่หากบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการ คัดเลือก เพชร พลอย และ การออกแบบเครื่องประดับ ก็คงจะพอคุ้นเคยกัน แต่สมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆก้าวไกล การทำเครื่องประดับก็ใช้เทคนิคต่างๆมากกมาย จึงเกิดเป็นการเรียนทางด้านนี้และจบมาเป็น นักอัญมณีศาสตร์ โดยตรง ซึ่งเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาให้เป็นแนวทางได้ศึกษาสำหรับคนที่สนใจ

 

fga

 

ผู้ที่สนใจในอาชีพนี้ ควรเตรียมพร้อมดังนี้
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาอัญมณีศาสตร์ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หรือผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นดังกล่าว อาจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นนักอัญมณีศาสตร์  จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีศาสตร์ และการออกแบบเครื่องประดับแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (Gemology Institute of America)

โอกาสในการมีงานทำ
ประเทศไทยจัดว่าเป็นศูนย์กลางส่งออกสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับที่สำคัญของโลกมีมูลค่าการส่งออกอันดับที่ 5 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ มีมูลค่ามากมายมหาศาล ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จัดว่าเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูงในการสร้างงาน และนำมาซึ่งรายได้ให้กับ ประเทศชาติ รัฐบาลควรหันมาส่งเสริมการส่งออกในเชิงรุกเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ และสนับสนุนการจัดการประกวดการออกแบบเครื่องประดับหญิงและชายในระดับนานาชาติ ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ยังต้องกำจัดนักธุรกิจค้าอัญมณีที่หลอกลวงลูกค้าชาวต่างชาติอย่างจริงจัง  เพื่อคงภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งเครื่องประดับ และศูนย์กลางการเจียระไน และการค้าอัญมณีของโลก อีกทั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2546 ไทยยังได้เข้าร่วมในโครงการรับรองการนำเข้า ส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนภายใต้ข้อตกลง Kimberly Process เพื่อป้องกันการซื้อเพชรเถื่อนนอกระบบ ทำให้แนวโน้มการส่งออกอัญมณีของไทยอาจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นโอกาสในการประกอบอาชีพนี้ยังเปิดกว้างสำหรับผู้สนใจ เพราะอุตสาหกรรมทางด้านนี้ยังขาดผู้มีความรู้พื้นฐานทางด้านอัญมณีศาสตร์ และด้านบริการจัดการอีกมาก

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ประกอบอาชีพนี้ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันการสอนทางด้านอัญมณีศาสตร์ ในภาครัฐและเอกชน
ผู้ประกอบอาชีพจะมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือมีความก้าวหน้าในอาชีพขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล อาจก้าวขึ้นไปสู่นักธุรกิจด้านอัญมณี ทำการซื้อหรือฝากขาย หรือเป็นนักธุรกิจผู้นำเข้าส่งออกอัญมณี โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างโอกาสทางการประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้วสามารถหารายได้พิเศษจากการเป็นนักอัญมณีศาสตร์ก็ได้เช่นกัน

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

วิทยากรอบรม เจ้าของเหมืองแร่ นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบแฟชั่น ที่ปรึกษาโรงงานเจียระไนพลอยต่างๆ หรือโรงงานเครื่องประดับ เจ้าของร้านเครื่องประดับทอง นักออกแบบนาฬิกา ผู้จัดงานแสดงอัญมณีระดับชาติ หรือผู้จัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ผู้จัดงานประมูล เครื่องประดับและของมีค่า

 

ขอบคุณคลิปจาก ทรูปลูกปัญญา