ThaiArcheep.com

หญ้าเนเปียร์เป็นได้ทั้งอาหารสัตว์และพืชพลังงานทดแทน

ต้นหญ้าใครว่าจะไร้ค่าและสมควรกำจัดทิ้งเสมอไป เพราะในวันนี้เราจะนำเอาเรื่องราวของหญ้าชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งในแง่การนำมาใช้ทำเป็นอาหารสัตว์และการนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนมาให้ทุกท่านได้ติดตามกัน โดยหญ้าที่เรากล่าวถึงนั้นนั่นก็คือ หญ้าเนเปียร์ นั่นเอง   

ชาวบ้านส่วนใหญ่

ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเรียกหญ้าเนเปียร์ว่าหญ้าเลี้ยงช้าง

                หญ้าเนเปียร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหญ้าเลี้ยงช้างเป็นพืชนำเข้าจากประเทศไต้หวันเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ต่อมาได้รับการพัฒนาจนได้สายพันธุ์ที่ดี คือ พันธุ์ปากช่อง 1 ที่เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ ระหว่างหญ้าเนเปียร์จากประเทศออสเตรีย และเนเธอแลนด์ กับหญ้าไข่มุกของไทย สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 5-6 ครั้ง ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดประมาณ 70-80 ตัน ต่อไร่ ต่อปี โดยหญ้าที่ว่านี้เป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่การให้ผลผลิต และมีคุณค่าทางอาหาร เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย หญ้าเนเปียร์มีอายุหลายปีโตเต็มที่

หญ้าเนเปียร์มีอายุหลายปีโตเต็มที่สูงประมาณ 4 เมตร

วิธีการปลูกเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1
การคัดเลือกท่อนพันธ์และวิธีการปลูก หญ้าเนเปียร์ นั้นเนื่องจากหญ้าเนเปียร์ติดเมล็ดน้อยและมีความงอกต่ำ จึงนิยมปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ หรือส่วนลำต้นที่มีรากติดอยู่ ต้นหญ้าเนเปียร์ที่จะนำมาใช้ทำท่อนพันธุ์ควรมาจากแปลงที่สมบูรณ์แข็งแรง มีตาที่สมบูรณ์ และมีอายุประมาณ 3-4 เดือน มีข้อปล้องจำนวนมากพอสมควร โดยตัดต้นชิดดิน และตัดส่วนยอดออกไป การนำท่อนพันธุ์ไปปลูกนั้นมีสองวิธี คือ การนำท่อนพันธุ์ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวไปปลูกเลย และการทำให้แตกรากและยอดอ่อนก่อนนำไปปลูก อีกทั้งยังสามารถเตรียมท่อนพันธุ์โดยวิธีตัดท่อนพันธุ์จากกอที่มีแขนงสูงประมาณ 1.5-3 เมตร เอาใบออกและตัดยอด แล้วนำไปฝังดินเรียงต่อกันเป็นแถวในร่องก่อนกลบดินเช่นเดียวกับการปลูกอ้อย หลังจากปลูกแล้ว 1-2 สัปดาห์ ยอดใหม่และรากจะแตกออกจากแต่ละข้อ หรือนำท่อนพันธุ์ไปใส่ไว้ในกระสอบป่านรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลาเก็บไว้ในที่ร่มเงาประมาณ 2 สัปดาห์ จะมียอดและรากแตกออกตามข้อแล้วจึงนำไปปลูก นอกจากนี้ยังสามารถเพาะชำท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ลงในถุงประมาณ 1-2 เดือนแล้วนำไปปลูกได้อีกด้วย หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง

หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 เป็นพันธุ์ที่มีการเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง

             หญ้าเนเปียร์สามารถตอบสนองต่อการให้น้ำได้ดีมาก การปลูกในพื้นที่ที่มีชลประทานเข้าถึงจะเป็นผลดีต่อการวางระบบการให้น้ำในแปลงปลูก แต่ในเขตอาศัยฝนควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน และไม่ควรปลูกในฤดูหนาว แม้ว่าจะมีการให้น้ำ เนื่องจากต้นหญ้าจะเติบโตช้า และในเขตที่ขาดน้ำในฤดูฝนหรือมีการฝนทิ้งช่วง ควรมีการจัดสรรน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ โดยระบบการให้น้ำในแปลงปลูกหญ้ามีหลายระบบได้แก่ สปริงเกิ้ลน้ำเหวี่ยง มินิสปริงเกิ้ล ท่อน้ำหยด เทปน้ำพุ่ง หรือปล่อยไหลไปตามร่องหน้าดิน เป็นต้น หญ้าเนเปียร์เป็นอาหารสัตว์

หญ้าเนเปียร์เป็นอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงและตรงตามความต้องการของสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้อง

แต่ในการปลูกหญ้าเนเปียร์ควรคำนึงถึงเรื่องของตลาดให้มาก เพราะพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกควรจะอยู่ใกล้กับลูกค้าที่มีความต้องการหญ้าเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ และมีจำนวนมากเพียงพอในการที่จะขายผลผลิต อีกทั้งหากมีโรงงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์อยู่ใกล้ๆ จะยิ่งเป็นการต่อยอดยอดขายได้เป็นอย่างดี และเมื่อทุกอย่างครบองค์ประกอบเราก็สามารถที่จะลงทุนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อการพาณิชย์กันได้เลย หญ้าเนเปียร์จะถูกนำมา

หญ้าเนเปียร์จะถูกนำมาบดเพื่อส่งเป็นอาหารสัตว์ต่อไป หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้า

หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่สัตว์ชอบกิน และมีคุณค่าทางอาหารตามที่สัตว์ต้องการอีกด้วย