ThaiArcheep.com

อาชีพครู เรือจ้างผู้เสียสละ นำพาลูกศิษย์ทุกๆ คนไปให้ถึงฝั่ง

ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์มีความรู้ และเป็นคนดีของสังคม บทบาทของครูมีความสำคัญมากต่อประเทศชาติ หากประชาชนในประเทศไม่มีการศึกษา ไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพ แล้วประเทศชาติจะพัฒนาต่อไปได้อย่างไร

ย้อนกลับไปสมัยตอนเป็นเด็กประถมความฝันที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจว่า โตขึ้นหนูอยากเป็นครู อยากเป็นหมอ อยากเป็นตำรวจ แต่พอโตขึ้นมาต่างไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันไว้ บางทีอาจเป็นเพราะเราอาจจะยังไม่เข้าใจในความว่าของอาชีพก็เป็นได้

อาชีพครู Teaching

ภาพประกอบ www.spbv.ac.th

อาชีพครูหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่คอยอบรมสั่งสอน เกี่ยวกับวิชาความรู้ คอยมอบแนวทางหลักการคิด การอ่านเขียนให้กับลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งต้องคำนึงถึงพื้นฐานขีดความสามารถของนักเรียนแต่ล่ะคนด้วย เพราะการรับรู้ของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หน้าที่ของครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้นักเรียนเข้าใจ และบรรลุเป้าหมายให้ได้

[box color=”white” icon=”user_green”]คำว่า “ครู” มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต “คุรุ” และภาษาบาลี “ครุ, คุรุ”[/box]

ลักษณะของอาชีพครู

ครูมีหน้าที่จัดเตรียมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน สามารถถ่ายถอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีเยียม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  ทั้งด้านศีลธรรม วัฒนธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เข้ามาเสนอ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ให้ทันกับยุคเทคโนโลยี่สมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ และสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพครู

  1. จบชั้นระดับปริญญาตรีขึ้นไป (คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
  3. พูดจาดี อ่อนหวานสมานใจ
  4. มีจิตใจเมตาต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  5. มีใจรักในการสอน
  6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
  7. มีความอดทนสูง รักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี
  8. อื่นๆ