ThaiArcheep.com

แปลงข้าวเปลือกเป็นข้าวฮางงอกเพิ่มมูลค่ามหาศาล

                การทำการเกษตรไม่มีคำว่าตายตัว เพราะสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากเลย ถ้าเกษตรกรเจอปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาพืชผลที่ปลูกตกต่ำ และปัญหาอีกหลายอย่างที่เกษตรกรจะต้องเจอ ปัญหาทั้งหลายแก้ไขได้ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์อื่น ๆที่ไม่ใช่สินค้าเกษตรแบบเดิม ๆ ข้อดีของการแปรรูปให้กลายเป็นสินค้าชนิดอื่นก็คือ ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการเก็บสินค้าเกษตรให้ยาวนานขึ้นเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของสินค้าเกษตรเลยทีเดียว ไม่ต้องง้อราคาสินค้าเกษตรในตลาดว่าจะราคาดีหรือราคาแย่เพราะการแปรรูปสินค้าเกษตรนั้นจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรเป็นหลายเท่าเลยทีเดียว ไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลางสินค้าเกษตรที่แปรรูปได้นั้นจะเป็นที่ต้องการของตลาด แต่สิ่งสำคัญที่สุดสินค้าเกษตรนั้นต้องเป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษอย่างแท้จริงเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

1สิ่งที่ทำให้สินค้าเกษตรมี

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132967

สิ่งที่ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณค่ามากขึ้นก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตร

                กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการแปรรูปสินค้าเกษตรก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน อาทิเช่นกลุ่มเกษตกรชุมชนตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมตัวกันตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รวมตัวกันปลูกข้าวอินทรีย์ที่ปลอดจากสารเคมีและได้ใบรับรองจากทางราชการว่าเป็นข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพพร้อมกันนั้น กลุ่มเกษตรนี้เขายังนำข้าวที่ปลูกแบบอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์มาทำการแปรรูปเป็น”ข้าวฮางงอก” จำหน่ายได้ราคาที่สูงไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยทีเดียว2การรวมกลุ่มกันทำเกษตร

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132967

การรวมกลุ่มกันทำเกษตรนั้นมีผลดีและทำให้ชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย

การทำข้าวฮางงอก

ข้าวอินทรีย์แต่ละสายพันธุ์มีมีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกันไป ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้เลือกที่จะปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์เพื่อให้ได้ข้าวฮางงอกที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารที่สูงเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งดี ๆจากผลิตภัณฑ์แปรรูปข้างฮางงอกของกลุ่ม การทำ ข้าวฮางงอก เริ่มจาการเตรียมข้าวเปลือกพันธุ์ต่าง ๆมาแช่น้ำไว้ 2 คืน ก่อนจะนำขึ้นมาพักไว้ประมาณ 1 ถง 2 คืน กรรมวิธีนี้จะเป็นการกระตุ้นจมูกข้าวให้มีการงอกได้เร็วขึ้น จะสังเกตได้เลยว่าตรงจมูกข้าวจะมีตุ้มสีขาวนู่ขึ้นมาแสดงว่าข้าวเปลือกเกิดการงอกแล้ว3ข้าวฮางงอกทำไม่ยากเพียงแต่ต

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132967

ข้าวฮางงอกทำไม่ยากเพียงแต่ต้องทำจากข้าวอินทรีย์เท่านั้น

                หลังจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่เกิดการงอกในขั้นตอนแรกลงมานึ่งให้สุกและทำการตากแดดในโรงอบแสงอาทิตย์ประมาณ 2 วัน ให้ข้าวฮางงอกแห้งสนิทก่อนจะนำมาเข้าเครื่องกระเทาะเปลือก และบรรจุใส่ถุงให้เรียบร้อยสวยงามก็เป็นอันเสร็จ เราจะได้ข้าวฮางงอกที่มีคุณภาพและสารอาหารจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์อย่างครบถ้วน4เมื่อได้ข้าวฮางงอกมาแล้วก็ยัง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132967

เมื่อได้ข้าวฮางงอกมาแล้วก็ยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีก

ตลาดข้าวฮางงอก

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ถือว่าเป็นตลาดที่สดใสอย่างมาก เพราะในปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นทำให้ความนิยมในการบริโภคผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้นตามไปด้วย โดยราคา ข้าวฮางงอก ที่ทางกลุ่มเกษตรตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดราคารขายเองอยู่ที่ 100 ถึง 150 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคานั้นจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของข้าวด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นทางกลุ่มยังแปรรูปข้าวฮางงอกให้กลายเป็นไอศครีม ผลงพร้อมชงดื่ม กาแฟ และครีมพอกหน้าอีกด้วย ยิ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรได้อีกทางหนึ่งเลย5ทางกลุ่มจะเป็นคนกำหนด

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132967

ทางกลุ่มจะเป็นคนกำหนดราคาซื้อขายข้าวฮางงอกเอง6ความต้องการในตลาดมีความ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132967

ความต้องการในตลาดมีความต้องการสูงเพราะเป็นสินค้าที่ปลอดจากสารเคมี