ThaiArcheep.com

แฟรนไซส์ ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด

ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ดเปิด หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรคณิตศาสตร์, หลักสูตรไอคิดส์ แฟรนไซส์ ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ดเป็นธุรกิจการศึกษาของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น ผู้ประกอบกิจการร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา และการแข่งขันของประเทศ เพื่อใช้หลักสูตรดังกล่าวนั้น ในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของเด็กไทยให้เก่งขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ โดยปัจจุบัน SE-ED Learning Center ได้วิจัย และพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมที่มีคุณภาพอย่างโดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพของหลักสูตร และวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อประกอบธุรกิจการศึกษา ทางเว็ปไซต์ไทยอาชีพ.คอมเห็นว่าแฟรนไซส์นี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จึงเหมาะมากในการลงทุนกับแฟรนไซส์นี้ หากนักลงทุนได้มาลงทุนกับแฟรนไซส์นี้ จะสามารถสร้างผลกำไรให้ท่านได้อย่างแน่นอน

ลักษณะของแฟรนไซส์ ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด

ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ดได้เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรคณิตศาสตร์และหลักสูตรไอคิดส์ เก่งคิด เก่งสร้าง โดยเนื้อหาหลักสูตรสอดกคล้องกับมาตรฐานสากลของสภาพยุโรปเน้นการให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าการเรียนในหลักสูตรอื่นถึง 10 เท่าตัว เป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ผ่านการประดิษฐ์ ที่ทำให้น้องๆ เห็นความสำคัญของ รูปแบบ การนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกวัสดุให้มีความเหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งาน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งประดิษฐ์ของตนเองและการเพิ่มคุณค่าของงานประดิษฐ์ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 การลงทุนกับแฟรนไซส์ ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด

สำหรับค่าใช้จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตร ซึ่งต่ละหลักสูตรที่เปิดนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันคือ

  1. หลักสูตรคณิตศาสตร์  ค่าระบบ และโครงสร้างพื้นฐาน= 200,000 บาท
  2. หลักสูตรไอคิดส์ เก่งคิด เก่งสร้าง   ค่าแรกเข้า= 100,000 บาท
  3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ค่าระบบ และโครงสร้างพื้นฐาน= 200,000 บาท

สำหรับการคืนทุกนั้นอยู่ในระยะเวลาประมาณ1-3ปี ก็สามารถได้เงินที่คุณลงทุนไปได้อย่างแน่นอน และการลงทุนครั้งนี้ คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ดได้กำหนดไว้นั้นก็คือรัก และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง มีความพร้อมในการลงทุนและพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเอง มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี

ติดต่อแฟรนไซส์ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด

หากใครที่มีความสนใจต้องการสอบถามข้อมูลแฟรนไซส์ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง เนื่องจากทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการติดต่อสอบถามแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่ค่ะ

ชื่อผู้ติดต่อ คุณอลงกรณ์ คงทรัพย์

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร ทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 เลขที่ 1858 / 87 – 90 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 02–739–8888

โทรสาร 02–739–8680

อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์ www.se-edlearning.com