ThaiArcheep.com

วิธีปลูกถั่วฝักยาว แบบเกษตรอินทรีย์

วิธีปลูกถั่วฝักยาว แบบเกษตรอินทรีย์

 

ถั่วฝักยาว สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบจะทุกชนิด แต่ที่เหมาะสมที่สุดใน การปลูก คือดินร่วนปนทราย ที่มีค่า pH อยู่ที่ระหว่าง 5.5-6 หน่วย ถั่วชนิดนี้เป็นพืชที่มีระบบรากละเอียดอ่อน การเตรียมดินก่อนปลูกอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การเติบโตของลำต้นสมบูรณ์และ

 

การเตรียมดินก่อน การปลูก ถั่วฝักยาว นั้น ควรไถพรวนหน้าดินโดยมีความลึกประมาณ 6-8 นิ้ว แล้วตากดินทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อทำลายเชื่อโรคและไข่ของแมลงต่างๆ ที่เป็นศัตรูพืช และควรเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงให้หมด หลังจากนั้นทำการปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้น ให้ไถคราดหน้าดินและใส่ ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก ลงไปพร้อมกันในระหว่างไถคราดได้เลย เสร็จแล้วยกร่อง สำหรับปลูกโดยมีความกว้างประมาณ 1-1.2 เมตร ความยาวให้เหมาะสมกับแปลงปลูก เตรียมร่องระหว่างแปลงสำหรับเดินเข้าออกประมาณ ไม่เกิน 1 เมตร สำหรับแปลงดินที่ยังไม่เคยปลูกมาก่อนควรนำดินมาวัดค่า pH และวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงจำนวนแร่ธาตุต่างๆ ในดินเพื่อจะได้ปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมในการปลูกต่อไป เมื่อเตรียมดินได้ที่แล้วจึงเป็นขั้นตอนของการปลูกโดยละเอียดดังนี้

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก/การปลูก

1 กำมือ/1 หลุม)
การปลูกถั่วฝักยาวในเนื้อที่ 1 ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กิโลกรัม
นำเมล็ดพันธุ์ไปทดสอบความงอก คัดเมล็ดที่มีตำหนิออก และควรคลุกเมล็ดด้วยไตรโคเดอร์มาเชื้อสด เพื่อป้องกันเชื้อรา และโรครากเน่าโคนเน่า ใช้จอบขุดหลุมให้ระยะระหว่างแถวห่างกัน 80 ซม. ระยะระหว่างหลุม 50 ซม. โดยให้หลุมลึกประมาณ 4 นิ้ว หยอดเมล็ดหลุมละ 3-4 เมล็ด แล้วกลบดินให้ลึกประมาณ 5 เซนติเมตร จากนั้นรดน้ำทันที
หลังจากถั่วฝักยาวแตกใบจริง 1 อาทิตย์ ให้ฉีดบำรุงด้วยน้ำหมักปลาร้า ผสมกับน้ำหมักหน่อกล้วย
วิธีการทำน้ำหมักปลาร้า
วัตถุดิบ 1. เศษปลา 20 กิโลกรัม 2. กากน้ำตาล 4-5 กิโลกรัม 3. EM 4-5 ลิตร

วิธีทำ หมักส่วนผสมไว้ประมาณ 1-3 เดือน ก็สามารถนำไปใช้ได้
การนำไปใช้ ใช้บำรุงพืช หลังจากที่ถั่วเริ่มแตกใบจริงประมาณ 1อาทิตย์ อัตรา น้ำหมักปลาร้า 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
วิธีการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
ส่วนผสม 1. หน่อกล้วย 3 กิโลกรัม 2. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
วิธีทำ ขุดหน่อกล้วยต้นสมบูรณ์ที่ไม่เป็นโรค สูงไม่เกิน 1 เมตร เอาเหง้าพร้อมรากให้มีดินติดรากมาด้วย สับให้ละเอียด ใส่กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม หมักในภาชนะพลาสติก มีฝาปิด คนเช้า – เย็น ทุกวัน ครบ 7 วัน คั้นเอาแต่น้ำเก็บไว้ น้ำหมักที่ได้ คือ จุลินทรีย์หน่อกล้วย เก็บไว้ใช้ได้ 6 เดือน – 1 ปี
การนำไปใช้ ใช้บำรุงพืช หลังจากที่ถั่วเริ่มแตกใบจริงประมาณ 1อาทิตย์ อัตรา จุลินทรีย์หน่อกล้วย 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
การดูแลรักษา
– การให้น้ำระยะ 1-7 วัน ควรให้ทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้ง แล้วแต่สภาพภูมิอากาศ และสภาพดินด้วย หลังจากหยอดเมล็ดแล้วประมาณ 5-7 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก
– ต้นกล้าเริ่มมีใบจริงประมาณ 4 ใบ ถอนแยกต้นกล้าให้เหลือต้นแข็งแรงไว้

 

2 ต้นต่อหลุม ขณะที่ถอนแยกให้พรวนดินและกำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้วัชพืชมาแย่งน้ำ และอาหารจากถั่วฝักยาว-จากนั้นให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรแฉะเกินไป ระยะเจริญเติบโตหลังจากถอนแยกแล้วควรให้น้ำทุก 3-5 วันต่อครั้ง ให้ตรวจสอบความชื้นในดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ระบบการที่ใช้ในสวนจะเป็นระบบน้ำหยด ซึ่งมีข้อดีตรงที่ประหยัดน้ำ เนื่องจากพื้นที่สวนของคุณพัฒนาค่อนข้างจะขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งการทำค้างถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ต้องอาศัยค้างเพื่อเกาะพยุงลำต้นให้เจริญเติบโต ไม้ที่ใช้สำหรับทำไม้ค้างนั้นใช้ไม้ไผ่ หรือไม้อื่น ๆ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยการสร้างโครงเสาแล้วใช้ไม้ไผ่พาดด้านบน และใช้เชือกห้อยลงมายังลำต้นถั่วฝักยาวให้เลื้อยขึ้น ระยะเวลาการใส่ค้างถั่วฝักยาวนั้นจะเริ่มใส่หลังจากงอกแล้ว 15-20 วัน โดยจับต้นถั่วฝักยาวให้พันเลื้อยขึ้นค้างในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา

 

เคล็ดลับของความสำเร็จ

การบำรุงโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ

– เมื่อมีใบประมาณ 2 ใบ ให้ฉีดพ่นบำรุงด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยให้ทั่ว

– หลังจากถั่วฝักยาวแตกใบจริง 1 อาทิตย์ ให้ฉีดบำรุงด้วยน้ำหมักปลาร้าผสมกับน้ำหมักหน่อกล้วย

– หลังจากที่ปลุกประมาณ 3 เดือน ให้ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนนม เพื่อเร่งดอก อัตรา 80 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เพื่อเร่งการออกดอก ฉีดติดต่อกันจนกว่าถั่วจะออกดอก ระยะเวลาในการฉีดพ่น ประมาณ 7 วัน/ครั้ง

– เมื่อถั่วเริมออกดอก ให้ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนนม ผสมกับฮอร์โมนไข่ ผสมกับน้ำ อัตรา 80 ซีซี:80ซีซี:20 ลิตร ฉีดติดต่อกันจนกว่าถั่วจะติดผล ระยะเวลาในการฉีดพ่น ประมาณ 7 วัน/ครั้ง

-ช่วงถัวฝักยาวติดผลให้ฉีดบำรุงด้วยน้ำหมักหมักรวม (ฮอร์โมนนม+ฮอร์โมนไข่+น้ำหมักผลไม้+น้ำหมักปลาร้าอัตรา 40:40:40:40 ซีซี /น้ำเปล่า 20 ลิตร) ฉีดติดต่อกัน 3-4 วันครั้งจนกว่าจะเก็บผลผลิต

-ถ้าช่วงไหนพบแมลงศัตรูพืช ก็จะฉีดพ่นด้วยน้ำส้มควันไม้ เพื่อป้องกันกำจัดแมลง อัตรา 60 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

หลังจากหยอดเมล็ดประมาณ 50-60 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ ให้เลือกเก็บฝักขนาดพอดี ไม่อ่อนเกินไป

ถั่วฝักยาวปลอดสารพิษ ฝักจะอวบ น่ารับประทาน อีดทั้งปลอดภัย ไม่มีพิษภัยต่อรางการแน่นอน
ซึ่งในการปลูกแต่ละรอบสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 1 เดือน

 

การเก็บผลผลิต

ควรเก็บช่วงเช้าหรือช่วงเย็น เก็บเสร็จถ้าให้ถั่วโดนแดด เพราะจะทำให้ฝักเหี่ยวหรือฝ่อเร็ว dการเก็บให้ทยอยเก็บ 2-3 วัน/ครั้ง ซึ่งสามารถเก็บติดต่อกันได้ประมาณ เดือนครึ่ง ปีหนึ่งคุณพัฒนาสามารถปลูกถั่วได้ประมาณ 6 ครั้ง ครั้งละ 2 งาน ขายตลาดในชุมชน และตามตลาดนัด ผลผลิตที่ได้ประมาณ 1.6 ตัน/ครั้ง

 

เทคนิคทำให้ฝักดก

ถั่วฝักยาวมีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 35 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูก การปลูกถั่วฝักยาวให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น นอกจากต้องให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอแล้วยังต้องอาศัยเทคนิคในการดูแล เพื่อให้ถั่วฝักยาวฝักดก เมื่อถั่วฝักยาวเริ่มงอกและแตกใบเป็นลำต้นจะมีการแตกยอดและแขนง ยอดหลักจะขึ้นสูงตามค้าง ในช่วงที่ยอดเริ่มขึ้นค้างสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 20 วันหลังปลูก ให้เด็ดปลายยอดออก 2 คู่ใบหรือประมาณ 1 คืบ จากนั้นยอดจะเริ่มแตกออกอีกประมาณ 3-5 ยอดตรงบริเวณข้อที่เด็ดยอด ดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยตามปกติไม่เกิน 15 วันยอดที่แตกแขนงออกจะเริ่มให้ดอกและให้ผลผลิตถั่วฝักยาวที่มีฝักดกกว่าต้นถั่วฝักยาวที่ไม่ได้ทำการเด็ดยอด นอกจากนั้นยังทำให้ต้นถั่วฝักยาวเป็นพุ่มและไม่สูงจนเกินไปจึงง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต.