ThaiArcheep.com

ไส้เดือนดิน ธุรกิจใหม่ โตไว ขายได้ราคาดี

ไส้เดือนดิน ธุรกิจใหม่ โตไว ขายได้ราคาดี

 

การเลี้ยงไส้เดือนจะช่วยปรับสภาพดิน กำจัดขยะ และได้มูลไส้เดือนทำเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ธรรมชาติคุณภาพดีมาใช้ในฟาร์ม เพราะไม่มีผลข้างเคียงต่อพืช ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ได้
กับพืชทุกชนิด เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น กล้วยไม้ ผักสวนครัวหรือนำไปเพาะต้นกล้าได้

โดยวิธีการเลี้ยง เริ่มจากเตรียมทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับไส้เดือน
(Bedding) ใช้ส่วนผสม ของมูลวัว เศษเปลือกผักผลไม้ ฟาง ขี้เลื่อย ใบไม้ ขุยมะพร้าว นำมา
คลุกแล้วหมักรวมกันประมาณ 1-2 เดือน ระหว่างนั้นให้รดน้ำพอชุ่มชื้น เมื่อได้แล้ว ใส่ปุ๋ยหมักลงใน
ภาชนะที่จะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นกะละมัง บ่อซีเมนต์ เป็นต้นจากนั้น ปล่อยไส้เดือนลงไป แล้วคอยให้
อาหารไส้เดือนและรดน้ำสม่ำเสมอ เมื่อครบกำหนด 20 วันของรอบการเพาะเลี้ยงนั้น จะหยุดการ
รดน้ำต่อเนื่องไปอีก 10 วัน เพื่อเอามูลไส้เดือน

 

 

ด้านการเตรียมโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน โดยโรงเรือนต้องกันฝนและแสงแดดได้ มีอากาศถ่ายเทได้
พอสมควร น้ำไม่ท่วม มีความมืดพอสมควร และการดูแล คือ รักษาความชื้นที่ 70 % หมั่นตรวจดูศัตรู
ที่เข้ามากินไส้เดือน เช่น นก หนู ไก่ กบ คางคก ตุ๊กแก ปลวกด้วย

 จะทำให้เลี้ยงไส้เดือนเจริญเติบโตดี ตัวโต ขยายพันธุ์รวดเร็ว รวม
ถึงได้มูลไส้เดือนที่จะไปทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีคือ ต้องให้ไส้เดือนกินอาหารที่มีคุณประโยชน์สูง ซึ่งแต่
ละฟาร์มจะมีสูตรอาหารของตัวเอง โดยที่ฟาร์มลุงเคราเน้นให้เศษผัก กับรำข้าว

เครดิตโดย : sentangsedtee